درخواست و سفارشات
برنامه ریزی پرواز
انبار(کنترل موجودی)
گروه پروازی
سفارشات - خرید/تعمیر
فروش بلیط
اسناد فنی
مدیریت ناوگان
مهندسی
مدیریت نیروی کار
قابلیت اطمینان و کنترل کیفیت
دریافت و پخش
حسابداری
-